Choď na obsah Choď na menu
 


PRIHLÁŠKA DO FUTBALOVÉHO KLUBU

12. 3. 2012

 

PRIHLÁŠKA DO FUTBALOVÉHO KLUBU
NA SEZÓNU 2011/2012
MENO, PRIEZVISKO : ………………………………………………… PRIJATÁ DŇA : ………………….................
RODNÉ ČÍSLO : ……………………............… BYDLISKO :..........................................…………………...........…
Adresa školy, trieda: .........................................................................................................................
Priemerný prospech za
minulý školský rok: .........................................................................................................................
Správanie: .........................................................................................................................
Výška: .................... Váha: .....................
OTEC: MATKA:
Meno a priezvisko: ............................................................. .....................................................
Dátum narodenia: ............................................................. .....................................................
Adresa bydliska: ............................................................. .....................................................
Zamestnávateľ: ............................................................. .....................................................
Povolanie: ............................................................. .....................................................
Telefón domov: ............................................................. .....................................................
Telefón práca: ............................................................. .....................................................
e-mail: ............................................................. .....................................................
Športujete, alebo: ............................................................. .....................................................
športovali ste aktívne /druh športu/
Potvrdenie lekára o tom, že dieťa – žiak je zdravý a spôsobilý na tréningovú záťaž v prípravke:
Vyjadrenie praktického lekára pre deti a dorast:
V .............................. dňa ............................... ..................................................................................
pečiatka a podpis
Podmienky klubu:
Hráč v klube môže byť preradený o kategóriu vyššie podľa výkonnosti a uváženia trénerov.
Hráč musí dodržovať pokyny trénerov, chodiť pravidelne na tréning (v prípade neúčasti sa riadne a vopred ospravedlní), byť
disciplinovaný, správať sa fair-play, plní pokyny trénera, má úctu k trénerovi, technickému personálu a vedeniu klubu.
V prípade neplnenia si základných povinností vyplývajúcich z členstva v klube, zmene zdravotnej spôsobilosti, ak nebude spĺňať
talentové predpoklady pokračovania vo futbalovom klube si klub vyhradzuje právo na základe odporúčania trénera vyradiť hráča
z klubu.
Podpisy rodičov (zákonných zástupcov), že súhlasia s uvedenými podmienkami a s tým, aby ich syn/dcéra navštevoval
futbalový klubFK SITNO BANSKÁ ŠTIAVNICA. Týmto zákonný zástupca výslovne prehlasuje, že udeľuje svoj súhlas
na to, aby klub mohol sústreďovať osobné údaje dieťaťa za účelom evidencie a pre výhradné potreby klubu.
................................................. – otec .................................................... – matka